Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Molėtų rajone

Įgyvendinamas projektas „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinima Molėtų rajone“
Viešo
sios įstaigos Molėtų ligoninė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-2042 „ Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektui „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Molėtų rajone“ įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projektuitinkamų finansuoti išlaidų suma – 122 696,65 (vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 65 ct.). Molėtų rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti geriatrijos paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas projektas, skirtas įkurti geriatrijos konsultacinį kabinetą ir 5 vietų geriatrijos dienos stacionarą. Projektas skirtas vyresnių nei 60 m. amžiaus pacientų, kuriems nustatytos daugiau nei dvi lėtinės ligos ar geriatriniai sindromai bei būklės, problemoms spręsti ir šių paslaugų prieinamumui bei kokybei gerinti.

Projekto tikslas plėsti geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugas ir jų prieinamumą Molėtų rajone, siekiant sudaryti prielaidas vyresnio amžiaus asmenims pagerinti gyvenimo kokybę. Projekto metu numatoma projekto vykdytojo ligoninėje įrengti geriatrijos konsultacinį kabinetą ir 5 vietų geriatrijos dienos stacionarą, atliekant patalpų remonto darbus, pritaikant patalpas geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui Molėtų rajono savivaldybėje gyventiems vyresnio amžiaus asmenims. Taip pat projekto metu numatoma įsigyti geriatrinei priežiūrai reikalingą įrangą ir baldus, užtikrinančius kokybišką ir efektyvią geriatrinėspriežiūros plėtrą. Įgyvendinus šį projektą, bus iš esmės pagerinta geriatrijos paslaugų kokybė ir prieinamumas Molėtų rajono gyventojams.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia2020-10-09.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga2022-02-28