Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsaugą

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

8) pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;

9) kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;

10) pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

11) kitų pažeidimų.

                     

Viešosios įstaigos Molėtų ligoninės direktorius 2023 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V – 19 patvirtino Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Molėtų ligoninėje teikimo tvarkos aprašą, kuris nustato informacijos apie viešojoje įstaigoje Molėtų ligoninėje (toliau – Ligoninė)  galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Ligoninėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Ligoninėje įdiegto ir veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo kompetentingo subjekto funkcijas pavesta vykdyti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijas atliekančiam darbuotojui.

Ligoninėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Ligonine sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Ligoninėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1) tiesiogiai kompetentingam subjektui (Bendrojo skyriaus teisės ir personalo specialistei Dovilei Cichockienei el. p. dovile@moletuligonine.lt);

2) elektroninio pašto adresu pranesk@moletuligonine.lt;

3) siunčiant informaciją apie pažeidimą paštu, adresu Graužinių g. 3, 33125 Molėtai, ant voko nurodant žymą „Viešajai įstaigai Molėtų ligoninei vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu“.

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

 

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.