Archyvas

MOKAMOS PASLAUGOS

Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka VšĮ Molėtų ligoninė

                 1.Mokomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

1.1  Valstybės ir savivaldybės biudžetų;

1.2   Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

1.3  Sveikatos programoms skirtų lėšų.

                 2. Už mokomas paslaugas apmoka:

2.1 Patys pacientai;

2.2 Kiti fiziniai arba juridiniai asmenys;

2.3 Savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos;

2.4 Visuomeninės organizacijos.

                 3. Mokamų paslaugų teikimo tvarka:

3.1 Sveikatos priežiūros paslaugas nepriskirtas būtinosios pagalbos paslaugoms, teikiamoms ligoninėje nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

3.1.1 Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į ligoninę dėl paslaugų suteikimo;

3.1.2 Pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos) pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

3.1.3 Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;

3.1.4 Lietuvos nacionaliniai sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu, privačių gydytojų siuntimu pacientams teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), kurios yra leistinos, kad gydytojas galėtų pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją;

3.1.5 Ligoninė yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją susimokėti;

3.1.6 Ligoninėje paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarka.

3.1.7. Mokamos paslaugos, tyrimai ir procedūros gali būti teikiamos tik užtikrinus, kad šios paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.

3.1.8. Pacientas pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą.

3.1.9. Pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kai savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos).

                      Pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą turi patvirtinti parašu.

                      Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ ir jo pakeitimais (2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V – 794 redakcija).

                      Ligoninėje, pacientui pageidaujant, gali būti teikiamos ir kitos mokamos paslaugos, kurios yra patvirtintos Molėtų rajono savivaldybės tarybos.